Bàn đầm cơ sở:
2,53 m
Thảm dày tối đa:
31 cm
Bàn đầm tối đa:
10 m
Công suất thảm:
880 tấn/h
Bàn đầm cơ sở:
2,53 m
Thảm dày tối đa:
31 cm
Bàn đầm tối đa:
10 m
Công suất thảm:
880 tấn/h

Dimensions

 

 

Working width, hydraulic extendable 3.50 m
Working width, minimum (with reducing shoe) 0.70 m
Front ramp angle 15°
A. Wheelbase 1.60 m
B1. Width, max. 3.15 m
B2. Width, standard 1.80 m
B3. Width, center of wheels 1.45 m
H1. Height, max. 3.60 m
H2. Height, transport 2.92 m
H3. Height 2.40 m
H4. Dumping height 0.50 m
L1. Length 4.99 m
L2. Length, hopper 1.99 m

Thông số kỹ thuật

 

 

Working width, hydraulic extendable 3.50 m
Working width, minimum (with reducing shoe) 0.70 m
Front ramp angle 15°
A. Wheelbase 1.60 m
B1. Width, max. 3.15 m
B2. Width, standard 1.80 m
B3. Width, center of wheels 1.45 m
H1. Height, max. 3.60 m
H2. Height, transport 2.92 m
H3. Height 2.40 m
H4. Dumping height 0.50 m
L1. Length 4.99 m
L2. Length, hopper 1.99 m
Sản phẩm liên quan